Ochrana osobných údajov a cookies

O cookies

Súbor cookie je malý textový súbor, ktorý Váš internetový prehliadač uloží a/alebo načíta na pevnom disku vášho koncového zariadenia (napr. počítač, prenosný počítač alebo smartphone) prostredníctvom webových stránok, ktoré navštívite. Cookies používame na účely skvalitnenia služieb návštevníkom webovej stránky. Zmyslom cookies je uľahčiť a spríjemniť vám používanie našich stránok. V prípade iných ako povinných, nevyhnutných technických cookies na využívanie webovej stránky si od Vás žiadame súhlas s používaním súborov cookies.

Pri návšteve našich webových stránok sa Vám zobrazí informácia o tom aké druhy cookies využívame a po Vašom odsúhlasení prípadne neodsúhlasení dobrovoľných cookies je uložená do prehliadača informácia o tom, že Vám daná informácia bola poskytnutá a už Vám ju následne ponúkať nebude. Do tej doby ako nám konkrétny súhlas neudelíte, nebudeme o Vás Vaše údaje v rozsahu cookies spracúvať. Súbory cookies môžete tiež zablokovať alebo odstrániť prostredníctvom internetového prehliadača alebo pomocou softvéru tretej strany.

Aké cookies využívame?

STRIKTNE POTREBNÉ TECHNICKÉ SÚBORY COOKIES (NEVYHNUTNÉ) umožňujú pohybovať sa na webovej stránke a využívať jej základné funkcie. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na akcie, ktoré používateľ urobil a na základe ktorých požiadal o služby. Tieto súbory cookies sú nevyhnutné pre používanie webovej stránky. Ich hlavnou funkciou je napr. uchovávanie a/alebo prístup k informáciám na zariadení, zaručenie bezpečnosti, predchádzanie podvodom a odstraňovanie chýb a i.

ŠTATISTIKA A MERANIA SPÔSOBU POUŽÍVANIA WEBOVÝCH STRÁNOK Nástroje, ktoré využívajú tieto cookies nám pomáhajú pochopiť, ako komunikovať s návštevníkmi webovej stránky. Na základe zberu týchto cookies vyhodnocujeme relevantné informácie slúžiace na to, aby sme vedeli následne efektívne prispôsobiť vlastnosti webovej stránky napríklad dizajn webovej stránky, prípadne portfólio poskytovaných služieb či vylepšovať funkcionalitu stránky. Pre tieto účely využívame Google Analytics

Ako môžete nastavenie cookies zmeniť?

Väčšina internetových prehliadačov prijíma cookies automaticky. Máte však možnosť nastavenia svojho prehliadača upraviť, cookies vymazať alebo zablokovať ich automatické prijímanie. Ak však upravíte nastavenia v prehliadači, uplatnia sa nielen pre webové stránky ADDS, ale aj pre všetky ostatné stránky, ktoré navštevujete cez Váš internetový prehliadač. Ak navštevujete webové stránky ADDS cez viaceré zariadenia alebo prehliadače, je potrebné upraviť nastavenia v každom z nich.

Poučenie o ochrane osobných údajov - cookies:

ADDS si v súlade s Nariadením Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „Nariadenie GDPR“), resp. zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o OOÚ“) plní svoju informačnú povinnosť voči dotknutým osobám nasledovne:

Totožnosť a kontaktné údaje prevádzkovateľa: Asociácia doplnkových dôchodkových spoločností, Jesenského 4/C, 811 02 Bratislava, Slovenská republika

Kontaktné miesto pre dotknutú osobu: Asociácia doplnkových dôchodkových spoločností, korešpondenčná adresa: Jesenského 4/C, 811 02 Bratislava,

Prenos do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie: ADDS nezamýšľa preniesť osobné údaje dotknutej osoby do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie.

Účel spracúvania osobných údajov: Povinné (nevyhnutné technické) cookies umožňujú pohybovať sa na webovej stránke a využívať jej základné funkcie. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na akcie, ktoré používateľ urobil a na základe ktorých požiadal o služby. Tieto súbory cookies sú nevyhnutné pre používanie webovej stránky. Ich hlavnou funkciou je napr. uchovávanie a/alebo prístup k informáciám na zariadení, zaručenie bezpečnosti, predchádzanie podvodom a odstraňovanie chýb a i.

Štatistické cookies sú používané na sledovanie štatistík a návštevnosti webových stránok. Umožňujú rozpoznať a spočítať počet používateľov a získať informácie o tom, ako sa webová stránka používa (napr. ktoré stránky používateľ najčastejšie otvára a či používateľ od niektorých stránok dostáva chybové hlásenia a pod.). Toto pomáha zlepšiť spôsob, akým funguje webová stránka, napr. tým, že môže ľahko nájsť to, čo používateľ hľadá.

Právny základ spracúvania: Právny základ čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia GDPR – Zákonná povinnosť zákon č. 351/2011 Z. z. v prípade povinných cookies.

Právny základ čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia GDPR – súhlas dotknutej osoby v prípade štatistických cookies. V prípade neakceptovania cookies, budú zo strany ADDS spracúvané len povinné (technicky nevyhnutné) cookies a prehliadanie webovej stránky ADDS nebude používateľovi obmedzené.

Súhlas so spracúvaním osobných údajov je možné kedykoľvek odvolať. V prípade záujmu o odstránenie súborov cookies uložených v zariadeniach a nakonfigurovanie webového prehliadača na odmietanie súborov cookies, je možné tak urobiť pomocou nastavení predvolieb webového prehliadača. V závislosti od existujúcich webových prehliadačov je možné vypnúť súbory cookies pomocou rôznych prostriedkov. Ďalšie informácie k odmietnutiu cookies sú uvedené v časti O cookies.

V prípade, ak je právnym základom pre spracovanie osobných údajov čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia GDPR – zákon, poskytnutie týchto údajov je zákonnou požiadavkou. V prípade neposkytnutia týchto údajov, nie je možné zabezpečiť riadne plnenie povinností ADDS, ktoré jej vyplývajú z príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov. ADDS získava osobné údaje v prvom rade od dotknutých osôb.

Kategórie príjemcov osobných údajov: Spoločnosti zabezpečujúce IT služby a/alebo poskytovanie podpory pri správe cookies, spoločnosti poskytujúce nástroje na analytické účely a tvorbu štatistík, štatistické spoločnosti.

Doba uchovávania osobných údajov: Všeobecne je použitá doba uchovávania tzv. session, dočasné cookies (automaticky sú zmazané po zatvorení webového prehliadača) a trvalé cookies (ostanú na disku uložené aj po zatvorení webového prehliadača), pričom trvalé cookies sú uchovávané po dobu 2 rokov odo dňa poslednej návštevy webovej stránky.

Použité postupy, význam a predpokladané dôsledky automatizovaného rozhodovania, vrátane profilovania: ADDS nevykonáva automatizované rozhodovanie, vrátane profilovania s osobnými údajmi dotknutých osôb.

Práva dotknutej osoby: Právo požadovať o prístup k osobným údajom, ktoré sa jej týkajú, právo na opravu osobných údajov, právo na vymazanie ak: a) osobné údaje už nie sú potrebné na účel, na ktorý sa získali alebo inak spracúvali, b) v prípadoch, kedy boli osobné údaje spracovávané na základe súhlasu a tento súhlas so spracúvaním osobných údajov bol odvolaný, pričom neexistuje iný právny základ na spracúvanie osobných údajov alebo iná zákonná výnimka; c) ak osobné údaje sú spracúvané nezákonne; d) na to, aby sa splnila zákonná povinnosť musia byť osobné údaje vymazané; právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov ak: a) dotknutá osoba namieta správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho ADDS overiť správnosť osobných údajov; b) spracúvanie osobných údajov je nezákonné a dotknutá osoba namieta vymazanie osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia; c) ADDS už nepotrebuje osobné údaje na účel spracúvania osobných údajov, ale potrebuje ich dotknutá osoba na uplatnenie právneho nároku; právo na prenositeľnosť osobných údajov; právo podať sťažnosť na spracúvanie osobných údajov orgánu dozoru - Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky ako aj právo kedykoľvek svoj súhlas so spracovaním osobných údajov odvolať ADDS bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním; pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností platí, že uvedené práva je dotknutá osoba oprávnená uplatniť v prípade ak jej uplatnenie takéhoto práva umožňuje Nariadenie GDPR, resp. zákon o OOÚ.

Na našich webových stránkach využívame cookie súbory, aby sme Vám ponúkli optimálne zobrazenie webovej stránky. To zahŕňa aj spracovanie údajov, ktoré sú potrebné na zobrazenie webovej stránky a jej funkčnosť, ako aj ďalšie nástroje, ktoré sa používajú na pohodlné nastavenie webových stránok. Pre zobrazenie ďalších informácií o cookies prosím kliktnite na Zobraziť detaily, kde sa môžete kedykoľvek dobrovoľne rozhodnúť, ktoré spôsoby použitia cookies chcete použiť/povoliť.
Povoliť všetky cookies Zobraziť detaily