Profil asociácie


Asociácia doplnkových dôchodkových spoločností je právnym nástupcom Asociácie doplnkových dôchodkových poisťovní, ktorá bolo založená na základe zmluvy dňa 21.12.1999 ako dobrovoľné združenie právnických osôb.

Predmetom činnosti združenia je ochrana záujmov doplnkových dôchodkových spoločností, ktoré vznikli transformáciou doplnkových dôchodkových poisťovní na akciové spoločnosti podľa zákona o doplnkovom dôchodkovom sporení.

Združenie presadzuje spoločné záujmy členov, vytvára a posudzuje možnosti zabezpečenia práv účastníkov a nárokov príjemcov dávok doplnkových dôchodkových spoločností.

Združenie má štyroch členov.

Členovia Asociácie doplnkových dôchodkových spoločností:

  • UNIQA d.d.s., a.s., Krasovského 3986/15, 851 01 Bratislava, www.uniqa.sk
  • NN Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s., Jesenského 4/C, 811 02 Bratislava, www.nn.sk
  • STABILITA, d.d.s., a.s., Bačíkova 5, 040 01 Košice, www.stabilita.sk
  • Doplnková dôchodková spoločnosť Tatrabanky, d.d.s., a.s., Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava, www.ddstatrabanky.sk