Doplnkové dôchodkové sporenie

Doplnkové dôchodkové sporenie (donedávna doplnkové dôchodkové poistenie - DDP) je III. tretím pilierom dôchodkového systému na Slovensku. Jedná sa o dobrovoľnú formu dlhodobého sporenia s možnosťou prispievania zamestnávateľa. Hlavnou výhodou je možnosť získania príspevku od zamestnávateľa. Pre zamestnávateľa sú príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie tiež odpočítateľnou položkou zo základu dane a to až do výšky 6% z hrubej mzdy zamestnanca.

Účelom doplnkového dôchodkového sporenia je umožniť účastníkovi získať doplnkový dôchodkový príjem v starobe a doplnkový dôchodkový príjem v prípade skončenia výkonu prác, ktoré sú zaradené na základe rozhodnutia orgánu na ochranu zdravia do kategórie 3 alebo 4, alebo skončenia výkonu prác zamestnanca, ktorý je tanečný umelec alebo hudobný umelec, ktorý vykonáva profesiu hráča na dychový nástroj.

Dávky z doplnkového dôchodkového sporenia sú vyplácané na základe písomnej žiadosti účastníka po splnení zákonných podmienok sporenia. Interval vyplácania dávok môže byť mesačný, štvrťročný, polročný alebo ročný.

Medzi hlavné motivačné dôvody, prečo sa rozhodnúť pre doplnkové dôchodkové sporenie patrí:

 • na toto sporenie Vám môže prispievať zamestnávateľ, pre ktorého je tento príspevok daňovým výdavkom,
 • dávky sporenia bez pripísaných výnosov sa nezdaňujú,
 • možnosť zvoliť si frekvenciu vyplácania dávok DDS,
 • časovo neobmedzená doba sporenia,
 • výšku príspevkov môže klient zmeniť.

UŽITOČNÉ INFORMÁCIE

Členovia Asociácie doplnkových dôchodkových spoločností:

 • UNIQA d.d.s., a.s., Krasovského 3986/15, 851 01 Bratislava, www.uniqa.sk
 • NN Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s., Jesenského 4/C, 811 02 Bratislava, www.nn.sk
 • STABILITA, d.d.s., a.s., Bačíkova 5, 040 01 Košice, www.stabilita.sk
 • Doplnková dôchodková spoločnosť Tatrabanky, d.d.s., a.s., Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava, www.ddstatrabanky.sk
 • UNIQA
 • ING Tatry-Sympatia
 • r
 • DDS Stabilita
 • DDS Tatra Banky