LEGISLATÍVA

Adobe Acrobat PDF
PDF verzia
Zákon č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, podľa stavu k 1. 1. 2010
Adobe Acrobat PDF
PDF verzia
Zákon č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, podľa stavu k 1.8.2009

Adobe Acrobat PDF
PDF verzia
Vyhláška NBS č. 246/2009 o spôsobe určenia hodnoty majetku v dôchodkovom fonde a doplnkovom dôchodkovom fonde

UŽITOČNÉ INFORMÁCIE

Členovia Asociácie doplnkových dôchodkových spoločností:

  • UNIQA d.d.s., a.s., Krasovského 3986/15, 851 01 Bratislava, www.uniqa.sk
  • NN Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s., Jesenského 4/C, 811 02 Bratislava, www.nn.sk
  • STABILITA, d.d.s., a.s., Bačíkova 5, 040 01 Košice, www.stabilita.sk
  • Doplnková dôchodková spoločnosť Tatrabanky, d.d.s., a.s., Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava, www.ddstatrabanky.sk
  • UNIQA
  • ING Tatry-Sympatia
  • r
  • DDS Stabilita
  • DDS Tatra Banky