LEGISLATÍVA

Adobe Acrobat PDF
PDF verzia
Zákon č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, podľa stavu k 1. 1. 2010
Adobe Acrobat PDF
PDF verzia
Zákon č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, podľa stavu k 1.8.2009

Adobe Acrobat PDF
PDF verzia
Vyhláška NBS č. 246/2009 o spôsobe určenia hodnoty majetku v dôchodkovom fonde a doplnkovom dôchodkovom fonde

UŽITOČNÉ INFORMÁCIE

Členovia Asociácie doplnkových dôchodkových spoločností:

  • AXA
  • ING Tatry-Sympatia
  • r
  • DDS Stabilita
  • DDS Tatra Banky