Cookies management by TermsFeed Cookie Consent

Stanovy

záujmového združenia Asociácia doplnkových dôchodkových spoločností

Čl. I

Názov a sídlo združenia

 1. Záujmové združenie má názov Asociácia doplnkových dôchodkových spoločností (ďalej len „združenie“).
 2. Sídlom združenia je Trnavská cesta č. 50/B, 821 02 Bratislava
 3. Záujmové združenie sa zakladá na dobu neurčitú.
 4. Asociácia doplnkových dôchodkových spoločností je záujmové združenie právnických osôb podľa § 20 f a nasl. Občianskeho zákonníka v plnom znení.

Čl. II

Predmet činnosti

Predmetom činnosti združenia je ochrana záujmov doplnkových dôchodkových spoločností v Slovenskej republike, ktorá spočíva najmä:

 1. v iniciovaní a presadzovaní spoločných záujmov doplnkových dôchodkových spoločností pri novelizácii právnych predpisov súvisiacich s doplnkovým dôchodkovým sporením,
 2. vo vytváraní a posudzovaní možností zabezpečenia práv účastníkov a nárokov príjemcov dávok doplnkových dôchodkových spoločností,
 3. v dodržiavaní etiky a korektného správania sa medzi členmi združenia pri vykonávaní doplnkového dôchodkového sporenia,
 4. v spoločnom postupe pri riešení problémov v oblasti doplnkového dôchodkového sporenia.

Čl. III

Členstvo v združení

 1. Zakladajúcimi členmi združenia sú doplnkové dôchodkové spoločnosti ktoré vznikli transformáciou doplnkových dôchodkových poisťovní na akciové spoločnosti podľa zákona č. 650/2004 Z.z.
 2. Ďalšími členmi združenia môžu byť – na základe ich žiadosti a schválení dodatku Stanov – spoločnosti, ktorým bolo Národnou bankou Slovenska udelené povolenie na vznik a činnosť doplnkových dôchodkových spoločností, a sú zapísané v obchodnom registri, a to na základe ich žiadosti a schválení dodatku Stanov.
 3. Členstvo v združení zaniká zánikom doplnkovej dôchodkovej spoločnosti, ak jej práva a povinnosti neprechádzajú na jej právneho nástupcu.
 4. Členstvo v združení zaniká aj výpoveďou, ktorá musí byť písomná. Výpovedná lehota je trojmesačná a začína plynúť dňom, doručenia písomnej výpovede združeniu. Majetkové vysporiadanie s vystupujúcim členom sa vykoná najneskôr do 60 dní po zániku jeho členstva v združení podľa pomeru ním poskytnutých prostriedkov k výške majetku združenia.

Čl. IV

Práva a povinnosti členov

 1. Každý z členov má právo najmä:
  1. byť informovaný o činnosti združenia
  2. spolurozhodovať o záležitostiach združenia prostredníctvom svojich zástupcov
  3. kontrolovať činnosť združenia prostredníctvom svojich zástupcov
 2. Každý z členov je povinný najmä:
  1. všestranne usilovať o realizáciu predmetu činnosti združenia
  2. podieľať sa na výdavkoch spojených s činnosťou združenia podľa týchto stanov.

Čl. V

Hospodárenie združenia

 1. Združenie hospodári s majetkom, tvoreným príspevkami jednotlivých členov.
 2. Jednotlivé spoločnosti, ktoré sú členmi združenia, sú povinné zaplatiť členský príspevok. Členský príspevok sa platí za kalendárny rok, vždy do konca januára príslušného kalendárneho roka vo výške dohodnutej v prezídiu združenia na príslušný kalendárny rok. V prípade zániku členstva doplnkovej dôchodkovej spoločnosti v združení, sa členský príspevok nevracia.
 3. Finančné prostriedky združenia môžu byť použité len na účel, pre ktorý bolo združenie založené.
 4. O príjmoch, výdavkoch a pohybe majetku sa vedie účtovná evidencia v súlade s platnými predpismi.
 5. Združenie vedie účtovníctvo o príjmoch a výdavkoch a uskutočňuje ročnú závierku o výsledku hospodárenia. Vedenie účtovníctva zabezpečuje spoločnosť, ktorej zástupca vykonáva funkciu prezidenta združenia alebo ho zabezpečuje tajomník združenia, ak ho tým poverí prezídium združenia.
 6. Združenie zodpovedá za nesplnenie svojich povinností do výšky svojho majetku.

Čl. VI

Prezídium združenia

 1. Prezídium združenia je štatutárnym orgánom združenia, ktorý riadi jeho činnosť a koná v jeho mene.
 2. Členov prezídia nominuje (deleguje ) každý člen združenia. Členmi prezídia sú vždy dvaja zástupcovia za každú spoločnosť, ktorá je členom združenia. Členstvo v prezídiu združenia zaniká dňom, kedy člena prezídia odvolá príslušná spoločnosť
 3. Prezídium združenia ustanovuje zo svojich členov prezidenta, a viceprezidenta združenia. Prezident združenia zvoláva schôdze a predsedá im. V prípade neprítomnosti prezidenta združenia zastupuje ho viceprezident.
 4. Prezídium združenia rozhoduje o všetkých záležitostiach združenia. Prezídium združenia je schopné uznášať sa, ak je prítomná nadpolovičná väčšina jeho členov. Na prijatie rozhodnutia je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných členov prezídia. Každý člen prezídia združenia má jeden hlas. V prípade rovnosti hlasov rozhoduje hlas prezidenta, prípadne predsedajúceho.
 5. Prezident prezídia je oprávnený konať a zastupovať prezídium navonok vo všetkých záležitostiach. V prípade jeho neprítomnosti prechádzajú tieto oprávnenia na viceprezidenta alebo zástupcu povereného prezidentom združenia.
 6. Funkčné obdobie prezidenta a viceprezidenta je spravidla jeden rok a začína spravidla vždy od 1. mája príslušného kalendárneho roka. Po uplynutí funkčného obdobia musí byť do funkcie prezidenta a viceprezidenta ustanovený iný člen prezídia tak, aby sa v tejto funkcii postupne vystriedali zástupcovia všetkých spoločností. V prípade, že v niektorom z funkčných období nedôjde k dohode členov prezídia združenia o ustanovení člena do funkcie prezidenta, rozhodne prezídium hlasovaním.
 7. Prezídium združenia sa schádza podľa potreby. Pozvánka na zasadanie prezídia musí obsahovať miesto a čas konania a program zasadania.
 8. Pozvánka na zasadanie musí byť členovi prezídia združenia doručená najmenej 3 dní pred dňom zasadania. Doručenie pozvánky zabezpečí prezident združenia. Písomná pozvánka sa nevyžaduje, ak sa na tom dohodnú všetci členovia prezídia združenia.
 9. Zo zasadnutí prezídia sa vyhotovuje zápisnica, ktorej obsah potvrdzuje svojim podpisom predsedajúci a zapisovateľ. Podpísané zápisnice zo zasadnutí prezídia musia byť doručené elektronicky alebo písomne, všetkým členom združenia. Zápisnice združenie uschováva po dobu troch rokov.
 10. Prezident združenia predkladá po skončení volebného obdobia, prezídiu združenia na schválenie výročnú správu ktorej súčasťou je správa o hospodárení združenia.
 11. Prezídium združenia vymenováva likvidátora združenia
 12. Pokiaľ to vyžadujú potreby združenia, prezídium združenia môže rozhodnúť o vytvorení odborných komisií. Podrobnosti ohľadne vytvorenia, štruktúry a kompetencií odborných komisií určí prezídium združenia.

Čl. VIII

Zrušenie združenia

 1. Združenie možno zrušiť písomnou dohodou členov združenia.
 2. Združenie sa zrušuje vystúpením predposledného člena zo združenia.
 3. Združenie zaniká výmazom z registra záujmových združení právnických osôb.
 4. Ak pri zrušení združenia jeho imanie neprechádza na právneho nástupcu, uskutoční sa pred jeho zánikom likvidácia a likvidačný zostatok sa rozdelí rovným dielom medzi doplnkové dôchodkové spoločnosti, ktoré sú členmi združenia podľa stavu členstva ku dňu zrušenia združenia.

Čl. IX

Záverečné ustanovenia

Stanovy, ako aj ich prípadné zmeny a doplnky, nadobúdajú účinnosť dňom ich schválenia prezídiom združenia.

Tieto Stanovy boli schválené na zasadnutí dozornej rady Asociácie DDP v Bratislave dňa 15.05.2002, zmenené dodatkom č. 1 schváleným 24.4.2004, dodatkom č. 2 schváleným per rollam 28.6.2004, dodatkom č. 3 schváleným per rollam dňa 21.12.2005, dodatkom č. 4 schváleným na zasadnutí dozornej rady Asociácie DDP/S dňa 28.4.2006, dodatkom č.5 schváleným per rollam dňa 5.3.2008.

Na našich webových stránkach využívame cookie súbory, aby sme Vám ponúkli optimálne zobrazenie webovej stránky. To zahŕňa aj spracovanie údajov, ktoré sú potrebné na zobrazenie webovej stránky a jej funkčnosť, ako aj ďalšie nástroje, ktoré sa používajú na pohodlné nastavenie webových stránok. Pre zobrazenie ďalších informácií o cookies prosím kliktnite na Zobraziť detaily, kde sa môžete kedykoľvek dobrovoľne rozhodnúť, ktoré spôsoby použitia cookies chcete použiť/povoliť.
Povoliť všetky cookies Zobraziť detaily