Cookies management by TermsFeed Cookie Consent

Legislatíva

Zákony


Opatrenia

 • Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 411/2019 Z. z., ktorým sa ustanovujú vzory výpisov z osobného účtu a výkazov v doplnkovom dôchodkovom sporení
 • Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 296/2018 Z. z. o informácii o dávkach z doplnkového dôchodkového sporenia
 • Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 15/2014 Z. z., ktorým sa ustanovuje obsah, štruktúra, forma, podmienky a spôsob priebežnej aktualizácie a lehoty na zverejnenie kľúčových informácií o príspevkovom doplnkovom dôchodkovom fonde

Vývoj v legislatívnej oblasti

Zmeny od 1. januára 2019

 • Prehľadnejší výpis z osobného účtu vrátane predikcií dôchodku a úspor
 • Zavedenie povinnosti informovať o dávkach z doplnkového dôchodkového sporenia
 • Cezhraničný prevod na úrovni Európskej únie

Účelom zmien zákona bola najmä zladenie s európskymi smernicami (smernica 2014/50/EÚ2016/2341).

Najväčšie zmeny nastali v oblasti organizácie a riadenia doplnkovej dôchodkovej spoločnosti a v oblasti informácií, ktoré má doplnková dôchodková spoločnosť poskytovať v predkontraktuálnej fáze, v období sporenia, ale aj v období pred dosiahnutím veku odchodu do dôchodku, resp. počas poberania dávky.

Významný posun v informáciách, ktoré majú byť poskytované účastníkom, predstavujú najmä zmeny vo výpise z osobného účtu, ktorý sa dopĺňa najmä o vek potrebný na splnenie podmienok na poberanie doplnkového starobného dôchodku a sumu odplát, nákladov a poplatkov, o ktoré sa znížila suma osobného účtu účastníka a poberateľa dávky. Účastník zároveň dostane aj odhad výšky jeho dôchodkových úspor v troch variantoch a dočasného doplnkového starobného dôchodku v čase, keď má právo začať čerpať dôchodok.

Z dôvodu uľahčenia organizácie zamestnaneckého dôchodkového zabezpečenia na úrovni Únie sa umožní doplnkovej dôchodkovej spoločnosti vykonať cezhraničný prevod doplnkového dôchodkového fondu alebo jeho časti do zamestnaneckej dôchodkovej spoločnosti, resp. prijať majetok zo zamestnaneckej dôchodkovej spoločnosti alebo ich peňažný ekvivalent.


Zmeny od 1. januára 2014

 • Zavedenie možnosti uplatnenia nezdaniteľnej časti základu dane pre daňovníka do výšky 180 eur ročne
 • Zavedenie možnosti sporiť si vo viacerých príspevkových doplnkových dôchodkových fondoch
 • Úprava odplát pre doplnkovú dôchodkovú spoločnosť
 • Úprava v oblasti dávok, napríklad zrušenie minimálneho času sporenia, zvýšenie veku na vyplácanie
 • Sprehľadnenie informácií pre účastníka, zavedenie kľúčových informácií o doplnkovom dôchodkovom fonde

Zmeny od 1. januára 2005

 • Zavedenie možnosti individuálneho vstupu do systému (nielen zamestnanci)
 • Zavedenie sprísnenia podmienok na vyplácanie doplnkového starobného dôchodku (vek, obdobie), úprava vyplatenia odstupného
 • Zmeny v oblasti dedenia príspevkov a výnosov (rozšírené aj o sumy od zamestnávateľa)
 • Transformácia doplnkových dôchodkových spoločností, úprava dohľadu
Na našich webových stránkach využívame cookie súbory, aby sme Vám ponúkli optimálne zobrazenie webovej stránky. To zahŕňa aj spracovanie údajov, ktoré sú potrebné na zobrazenie webovej stránky a jej funkčnosť, ako aj ďalšie nástroje, ktoré sa používajú na pohodlné nastavenie webových stránok. Pre zobrazenie ďalších informácií o cookies prosím kliktnite na Zobraziť detaily, kde sa môžete kedykoľvek dobrovoľne rozhodnúť, ktoré spôsoby použitia cookies chcete použiť/povoliť.
Povoliť všetky cookies Zobraziť detaily