Cookies management by TermsFeed Cookie Consent

Prehlásenie (Disclaimer)

Účel internetovej stránky

Asociácia doplnkových dôchodkových spoločností (ďalej aj len „ADDS“) združuje členov, ktorí na základe povolenia udeleného Národnou bankou Slovenska vykonávajú doplnkové dôchodkové sporenie podľa zákona č. 650/2004 Z. z o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Internetové stránky ADDS sú určené predovšetkým na rýchle získavanie prehľadu o činnosti ADDS, na uverejňovanie informácií pre účastníkov doplnkového dôchodkového sporenia, záujemcov o doplnkové dôchodkové sporenie, média, odbornú i širokú verejnosť a na ďalšie účely ako napríklad zverejňovanie tlačových správ a pozícií ADDS.

Zodpovednosť prevádzkovateľa internetových stránok

ADDS na internetových stránkach informácie zverejňuje, kontroluje a pravidelne aktualizuje. Aj napriek tomu sa môže vyskytnúť prípad, keď sa určité údaje uvedené na internetových stránkach priebežne menia a vzhľadom na technický proces implementácie zmien nie je teda možné zaručiť aktuálnosť, správnosť a úplnosť takto poskytovaných údajov.

ADDS môže priebežne meniť údaje na internetových stránkach a internetové stránky, a to kedykoľvek v priebehu ich existencie bez toho, aby bola povinná na vykonané zmeny upozorňovať.

Vzhľadom na technické vlastnosti a fungovanie internetu môže kedykoľvek dôjsť k poškodeniu alebo k zmene informácií uvedených na internetových stránkach, a to nezávisle na vôli ADDS. ADDS v takom prípade nezodpovedá za informácie, ktoré sa užívateľovi internetových stránok chybne zobrazia.

ADDS nezodpovedá za obsah internetových stránok, na ktoré internetové stránky ADDS odkazujú, pretože ich obsah sa môže meniť bez vedomia ADDS. Prepojenie užívateľa na tieto ostatné internetové stránky prebieha na jeho nebezpečenstvo a ADDS nie je zodpovedná za obsah stránok, na ktoré sa užívateľ po takto uskutočnenom prepojení dostane. ADDS nezodpovedá za správnosť údajov, ktoré na internetovú stránku preberá od tretích osôb alebo z iných ako vlastných zdrojov. ADDS nezodpovedá za prípadné škody spôsobené používaním internetových stránok.

Práva užívateľa internetových stránok

Informácie uvedené na internetových stránkach môže užívateľ využívať, ukladať, odovzdávať, rozmnožovať ich alebo odkazovať na ne prostredníctvom hypertextových odkazov, a to spôsobom a v rozsahu, ktorý je v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi a ktorý nepoškodzuje dobré meno ADDS.

Ak užívateľ užíva internetové stránky ako zdroj informácií, je povinný to uviesť, pričom nesmie v žiadnom prípade tieto informácie meniť.

Právne ustanovenia

Internetové stránky ADDS a ich obsah sú chránené autorským právom a právom autorov jednotlivých publikovaných textov podľa zákona č. 185/2015 Z. z., Autorský zákon v platnom znení. Výlučným nositeľom majetkových autorských práv k internetovým stránkam je ADDS.

Na našich webových stránkach využívame cookie súbory, aby sme Vám ponúkli optimálne zobrazenie webovej stránky. To zahŕňa aj spracovanie údajov, ktoré sú potrebné na zobrazenie webovej stránky a jej funkčnosť, ako aj ďalšie nástroje, ktoré sa používajú na pohodlné nastavenie webových stránok. Pre zobrazenie ďalších informácií o cookies prosím kliktnite na Zobraziť detaily, kde sa môžete kedykoľvek dobrovoľne rozhodnúť, ktoré spôsoby použitia cookies chcete použiť/povoliť.
Povoliť všetky cookies Zobraziť detaily