Vitajte na stránkach Asociácie doplnkových dôchodcovských spoločnosti­

Asociácia doplnkových dôchodkových spoločností združuje členov ktorí na základe povolenia udeleného Národnou bankou Slovenska vykonávajú doplnkové dôchodkové sporenie podľa zákona č.650/2004 Z.z o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Účelom doplnkového dôchodkového sporenia je umožniť zamestnancovi a inej fyzickej osobe získať doplnkový dôchodkový príjem v starobe, a v prípade skončenia výkonu prác ktoré sú na základe rozhodnutia orgánu na ochranu zdravia zaradené do preferovaných kategórií. Zamestnancovi môže prispievať na doplnkové dôchodkové sporenie aj zamestnávateľ. Povinná je v tomto systéme účasť zamestnávateľa, ktorý zamestnáva zamestnancov ktorých zamestnania sú na základe rozhodnutia príslušného orgánu na ochranu zdravia zaradené do kategórie 3 alebo 4, ako aj iné profesie o ktorých tak ustanovuje zákon napr. taneční umelci alebo hráči na dychový nástroj.

Tlačová správa

Prezídium Asociácie doplnkových dôchodkových spoločností:

 • Mgr. Martin Višňovský - prezident
  NN Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s.
 • Ing. Peter Socha - viceprezident
  UNIQA d.d.s., a.s.
 • JUDr. Marián Melichárek - člen
  STABILITA, d.d.s., a.s.
 • Mgr. Marek Prokopec - člen
  Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky, a.s.